Arengukava

Kinnitatud

Eesti Poksiliidu juhatuse otsusega

JUHATUSE KOOSOLEKU OTSUSE PROTOKOLL Nr. J-20/03/2021

20. märtsil 2021.a. Tallinnas

 

EESTI POKSILIIDU ARENGUKAVA 2021-2025

 

Sissejuhatus

Arengukava on strateegiline dokument, mis määratleb Eesti Poksiliidu (EPL) rolli Eesti spordi- ja kultuuri maastikul, missiooni, eesmärgid ja tegevuskava aastateks 2021–2025.

Eesti Poksiliidu arengukava lähtub rahvusvahelise olümpialiikumise ja Eesti spordipoliitika üldistest arengusuundadest ja põhimõtetest.

Tegevuse lähtealused ja roll ühiskonnas

Eesti Poksiliit on üks vanematest Eesti spordi alaliitudest, mis taasasutati 1989. aastal, 1920. a asutatud Eesti Spordi Liidu poksiosakonna õigusjärglasena. Tänapäeval on Eesti Poksiliit Rahvusvahelise Poksi Assotsiatsiooni (AIBA), Euroopa Poksi Konföderatsiooni (EUBC) ja Eesti Olümpiakomitee ( EOK ) liige. Rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide ja Eesti Olümpiakomitee liikmena koondab Eesti Poksiliit kolmkümmend olümpiapoksi propageerivat ja arendavat spordi- ning poksiklubi üle Eesti.

Eesti Poksiliidu raames tegutsevad EPL Distsiplinaarkomisjon, EPL treenerite Komisjon, EPL kohtunike Komisjon ja EOK poksitreenerite kutsekomisjon.

Missioon

Eesti Poksiliidu missioon on olümpiaväärtuste edendamine ja propageerimine, olümpiapoksi arendamine ning Eesti poksijate ajalooliste maailma-ja olümpiatulemuste tutvustamise kaudu poksi populariseerimine.  Missiooni täitmisel peab Eesti Poksiliidu juhtkond eriti tähtsaks poksispordi arendamist, noorte sportlaste järjepidevat arengut, treenerite ja kohtunike pidevat enesetäiendamist. Eesti rahvuskoondisele treening- ja võistlustingimuste tagamist ning üleriigiliste ja rahvusvaheliste poksivõistluste, kõrgel tasemel läbiviimist.

Visioon

Eesti Poksiliit on Eesti poksielu korraldaja ja arendaja ning olümpismi väärtuste kandja,  mis on avatud loomingulistele ideedele ning uutele olümpialiikumise ja spordi projektidele. Kaasaegne rahvusvaheline treening- ja võistluskeskkond ning võistluste, aga ka täiendkoolituse seminaride läbiviimise kõrge tase võimaldavad Eesti Poksiliidul aktiivselt osaleda rahvusvahelises olümpialiikumises harrastus-, võistlus- ja tippspordi tasemel.

Strateegilised eesmärgid aastani 2025

  1. Kindlustada Eestis kvaliteetselt läbiviidavate üleriigiliste ja rahvusvaheliste olümpiapoksi võistluspaikade geograafia laienemine ning võistluste läbiviimise regulaarsus.
  2. Kindlustada Eesti olümpiapoksi rahvuskoondis kõrgel tasemel ja sportlikult aktiivse järelkasvuga, suurendada Eesti tipp-poksijate rahvusvahelist läbilöögivõimet. Tagada vähemalt ühe Eesti poksija Olümpiamängudele pääsemine normide täitmise kaudu kvalifikatsiooniturniiril.
  3. Luua konkurentsivõimelised tingimused ja keskkond andekate noorte arenguks ning Eesti rahvuskoondisesse pääsemiseks, samas tagades neile võistlus- ja treeningprotsessi kõrge kvaliteet ning osutades kaasabi nende ettevalmistusprotsessi ja lähetuste finantseerimisel.
  4. Tõsta võistluspoksi kui spordiala populaarsust ja arusaadavust laiema ringi spordihuvilistele, tagades kvalifitseeritud treenerid treeningute läbiviijatena  ja võimaldades õppematerjalide kättesaadavuse üle Eesti.
  5. Tõsta Eestis olümpiapoksi propageerivate ja arendavate spordi- ja poksiklubide personali kvaliteeti. Tõsta olümpiapoksi kui spordiala ja sellesse kaasatud sportlaste, treenerite, kohtunike ja juhtide kui spordiinimeste tuntust ja mainet.
  6. Tõhustada naiste poksi propageerimist ning fitness-poksi treeningute läbiviimist fitness-klubide treeningprogrammide raames. 

Tegevused arengukava realiseerimiseks:

A.     Olümpiapoksi võistluste läbiviimine Eestis

Jätkata Eesti tiitlivõistluste – Eesti täiskasvanute Meistrivõistluste (U40, 19-40 aastased), A-juunioridele (U19, 17-18 aastased), B-noortele (U17, 15-16 aastased) ja C-koolinoortele (U15, 13-14 aastased) läbiviimist. Samuti võimalusel pidada noorsoo klassi U-23 (19-22 aastased) Eesti Meistrivõistlusi, mille tulemusi Eesti Kultuuriministeerium aktsepteerib noortespordi toetuse määramisel.

Jätkata EMV läbiviimise õiguste delegeerimist EPL-ile soodsatel tingimustel lepingulistel alustel Eesti Poksiliidu liikmesklubidele.

Jätkata koostööd kohalike omavalitsustega ja regionaalsete spordiorganisatsioonidega Eesti tiitlivõistluste läbiviimisel, tiitlivõistlustel kultuuriliste ja meelelahutuslike programmide tagamisel ning kohalike omavalitsuste paberkandjal väljaannete ja elektrooniliste infoportaalide kaudu internetis Eestis läbiviidavate olümpiapoksi võistluste kohta teabe edastamisel.

Jätkata läbirääkimisi võimalike koostööpartnerite ja sponsoritega olümpiapoksi võistluste korraldamiseks ja koondislaste treeningprotsessi kaasfinantseerimiseks ajavahemikul 2021-2025 (EOK, Kultuuriministeerium, KULKA, kohalikud omavalitsused, Euroopa Liidu Struktuurifondid, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) jt).

Soodustada vähemalt ühe liikmesklubi poolt korraldatava rahvusvahelise turniiri EUBC võistluskalendritesse lülitamist.

Tagada Eesti Poksiliidu võistluskalendrisse lülitatud klubides korraldatavate poksi-turniiride kvaliteedi ja AIBA võistlusmäärustiku järgimist. 

Esitada EUBC-le taotlus ettepanekuga viia läbi üks Euroopa tiitlivõistlusi Eestis. 

Kooskõlastada selleks luba Eesti Kultuuriministeeriumiga, Eesti Olümpiakomiteega ja teiste asjaosaliste isikutega ning taotleda ressursse võistluste läbiviimiseks.

B.  Eesti rahvuskoondis olümpiapoksis

1.Kinnitada Eesti rahvuskoondise koosseisu  arvamise ja rahvusvahelistele tiitlivõistlustele ning turniiridele lubamise tingimused ja kord, nii kodu- kui ka välismaal võisteldes;

2. Tagada koondisse arvatud poksijate poolt treening- ja võistlusprotsessi täitmine, sõlmides kolmepoolse lepingu Eesti Poksiliidu, koondislase koduklubi ja koondislase vahel, mis reguleerib poolte õigused, kohustused ja sanktsioonid kohustuste mittetäitmise korral;

3. Kindlustada Eesti Poksiliidus töölepingu alusel olümpiakoondise vanemtreeneri ametikoht, kes töötab välja koondislaste treening- ja võistlusplaani ning tagab nende ellu viimise;

4. Tagada Eesti rahvuskoondise treening- ja võistlusplaanide kinnitamine ühe võistlusaasta lõikes EPL juhatuse poolt  vanemtreeneri kirjaliku projekti alusel;

5. Kindlustada juhatuse poolt kinnitatud koondise treening- ja võistlusplaanide kaasfinantseerimine.

6.  Kindlustada Eesti poksikoondisele treeningbaas ja poksivarustus treeningplaanidega ette nähtud  treeninglaagrite läbiviimiseks.

7. Tagada Eesti rahvuskoondise liikmetele esindusvorm (võistlussärk, võistluspüksid, esindusdress, T-särk) Eesti tunnusmärkidega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja maavõistlustel esinemiseks.

8. Tagada Eesti rahvuskoondise liikmetele optimaalsed tingimused treeninguteks ja võistlusteks.

8.1. Kandideerida riigieelarvelistele õppekohtadele Audentese erakoolis Eesti Olümpiakomitee Noorte koolitusprojekti raames;

8.2. Läbida Kaitseväe teenistus Eesti Kaitseväe Spordirühmas soodustingimustel koostöös Eesti Olümpiakomiteega ja Kaitseväeressursside Ametiga.

9. Tagada Eesti rahvuskoondise liikmetele spordikarjääri jätkamiseks võimalus töötada treenerina  ja osaleda tasuta Eesti Poksiliidu poolt korraldavatel treenerite koolitustel ning seminaridel.

C. Olümpiapoksi kui võistlusspordi arendamine

1. Eesti Poksiliidu bürool tagada AIBA võistlusmääruste uute redaktsioonide levitamine liikmesklubidele ning elektroonilisel kujul Eesti Poksiliidu veebileheküljel avaldamine.

2. Tagada poksivõistluste ja Eesti poksijate esinemiste kajastamist meedias ning poksiteemaliste väljaannete levitamist laiema ringi huvilistele spordiala populariseerimise eesmärgil.

3. Jätkata osavõttu Eestis läbiviidavatest promoüritustest ja demonstratsioonesinemistest.

4. Jätkata olümpiapoksi tutvustavate materjalide demonstreerimist (ajaloostendid ja publikatsioonid, pildid, filmid jne.) Eesti Meistrivõistlustel ja teistel suurematel poksivõistlustel.

D. Treenerite väljaõppe

Jätkata koostööd Eesti Olümpiakomiteega ning Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutusega kutsekvalifikatsiooni protsessi edendamisel, s.h. tagada Eesti Poksiliidu osalemine Eesti Olümpiakomitee  projektides, mis aitavad kaasa poksitreenerite ja fitnesspoksitreenerite kutsekvalifikatsiooni tõstmisele;

Eesti Poksiliidu kutsekomisjonil tagada poksitreenerite raamõppekavade, koolitusprogrammide ja vajalike õppevahendite väljatöötamine ja kinnitamine.

Eesti Poksiliidu kutsekomisjonil tagada õppematerjalide kättesaadavus Eesti Poksiliidu veebilehel.

Eesti poksitreenerite kvalifikatsiooni tõstmine koostöös Euroopa Konföderatsiooni ja Rahvusvahelise Poksiliiduga ning kaasates AIBA tunnustatud spetsialiste.

E. Poksiveteranide tunnustamine 

1. Eesti Poksiliidu tehnilisel toel valmistada ette projektid Eesti fondidest finantsvahendite taotlemiseks Eesti tuntuimate poksiveteranide mälestusele pühendatud ürituste läbiviimiseks, sh näitused, mälestusõhtud, kontserdid, vastavasisuliste väljaannete kirjastamine. Eesti Poksiliidu bürool tagada elulugusid kajastavate lugude ilmumine meediaväljaannetes.

2.  Eesti Poksiliidul esitada Eesti Kultuuriministeeriumile taotlusi riiklikele preemiatele elutöö eest.

3. Jätkata Eesti Poksiliidu iga-aastaseid presidendi vastuvõtte võistlushooaja lõpetamisel, kutsudes aastalõpu jõulupeo üritusele lõppenud aasta eakad juubilarid, silmapaistnud aastategijad ja Eesti poksispordi mainekamad poksiveteranid;

4. Toetada Eesti poksiveteranidele EPL korraldatavatele poksivõistlustele vaba sissepääsu;

Struktuur ja juhtimine

Eesti Poksiliitu juhib president, kes vastutab alaliidu seisundi ja arengu eest. Eesti Poksiliidu juhatus kinnitab Eesti Poksiliidu peasekretäri, Eesti Poksiliidu peatreeneri, Treenerite Komisjoni, Kohtunike Komisjoni, Distsiplinaarkomisjoni, EPL poolt korraldatavaid võistlusi teenindava protestide lahendamise komisjoni,  Eestis läbiviidavate üleriigiliste ja rahvusvaheliste võistluste läbiviimise, Eestis tegutsevate poksitreenerite täiendkoolituse ja kutsekvalifikatsiooni tegevuse, tervisepoksi treeningprogrammide väljatöötamise ja rakendamise kavandamisega seotud küsimused ning Eestis olümpiapoksi reguleerivad raamdokumendid (Eesti- ja rahvusvahelistele tiitlivõistlustele lubamise tingimused, Eesti rahvuskoondisse arvestamise tingimused, liikmesklubidele võistluspunktide arvestamise tingimused jms).

Eesti Poksiliidu strateegiline juhtimine (tegevuse üldised eesmärgid ja suunad, arengukavad, investeerimiskavad, eelarved jms) toimub käesoleva arengukava ning selle põhjal väljatöötatud rakenduskavade ning vastutavate Eesti Poksiliidu võimuorganite otsuste ja esildiste alusel.

Koostöö Eesti teiste juhtivate spordi institutsioonidega.

Oma tegevuses Eesti Poksiliit juhindub Eesti spordi reguleerivast seadusandlusest ning Eesti spordi juhtivate institutsioonide, Eesti Olümpiakomitee ja EV Kultuuriministeeriumi korraldustest ja soovitustest. Eesti Poksiliit teeb koostööd nimetatud institutsioonidega Eestis olümpiapoksi järjepidevaks arendamiseks ning harrastus-, võistlus- ja tippspordi tasemel tegevustele finantseerimise tagamiseks.

Olulisemad koostööpartnerid ja koostöövaldkonnad:

Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (poksijate- ja treenerite dopinguvastane koolitus, Eesti rahvuskoondise võistlusväliste dopinguvastaste testide läbiviimine, Eestis läbiviidavate rahvusvahelistel tiitlivõistlustel dopingutestide läbiviimise tagamine WADA standartide kohaselt);

Eesti riiklikud ülikoolid ja uurimiskeskused (olümpiapoksi arendamiseks teadustöö läbiviimine; treenerite täiendkoolitusprogrammide väljatöötamine, treenerite tasemekoolitus);

Audentese erakool (Eesti rahvuskoondise gümnaasiumiealistele  liikmetele kvaliteetse hariduse tagamine, koondise liikmetele treening- ja võistlusprogrammides osalemiseks soodsate tingimuste loomine);

Eesti Olümpiaakadeemia (harrastus-, võistlus- ja tippsportlastele olümpiaalase hariduse tagamine, treeneritele ja kohtunikele olümpiaalase täiendkoolituse tagamine);

Eesti Kutsekvalifikatsiooni Keskus (poksitreenerite kutsekvalifikatsiooni protsessis osalemine);

Eesti Kaitseressursside Amet (sõjaväkke kutsutud Eesti rahvuskoondise liikmetele koondise treening- ja võistlusprogrammides osalemiseks soodsate tingimuste loomine, Eesti Kaitseväes karjääriteenistuses huvitatud Eesti rahvuskoondise liikmetele karjääriteenistuse võimaluste tagamine);

Eesti Spordimuuseum sünniaastapäevade, näituste ja muude loomeprojektide kavandamine ja realiseerimine);

Eesti Kultuurkapital (Eesti olümpiapoksi projektide toetamine);

Kohalikud omavalitsused, regionaalsed spordiliidud (Eesti tiitlivõistluste, maavõistluste ja turniiride läbiviimine, Eesti Poksiliidu liikmesklubidele soodsate tegutsemistingimuste tagamine)

Rahvusvaheline koostöö

Eesti Poksiliidu olulisemad koostööpartnerid rahvusvahelisel tasandil on Rahvusvaheline Poksiliit (AIBA), AIBA Euroopa Poksi Konföderatsioon  (EUBC) ning teiste riikide poksiliidud (Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina, Soome, Rootsi, Norra, Inglismaa, Šotimaa, Iirimaa, Poola).

Jätkub aktiivne osavõtt AIBA ja EUBC poolt korraldatavatest rahvusvahelistest tiitlivõistlustest (Maailma MV, Euroopa MV, Olümpiamängude poksiturniirid) ning teistest rahvusvahelistest olümpiapoksi turniiridest Eesti rahvuskoondise aktiivsel osavõtul.

Eesti Poksiliit koostöös naaberriikide poksiliitudega käivitab treenerite ja poksikohtunike täiendõppe rahvusvahelised projektid.

Eesti Poksiliidu esindamine Euroopa Konföderatsiooni ja Rahvusvahelise Poksiliidu esindusorganite, komisjonide ja töörühmade töös.

Kommenteerimine on suletud.