Arengukava

Kinnitatud

Eesti Poksiliidu juhatuse otsusega

Nr.4-2011 3. detsembril 2011.a. Tallinnas

 

EESTI POKSILIIDU ARENGUKAVA 2012-2020

 

Sissejuhatus

Arengukava on strateegiline dokument, mis määratleb Eesti Poksiliidu rolli Eesti spordi- ja kultuuri maastikul, missiooni, eesmärgid ja tegevuskava aastateks 2012–2020.
Eesti Poksiliidu arengukava lähtub rahvusvahelise olümpialiikumise ja Eesti spordipoliitika üldistest arengusuundadest ja põhimõtetest.

Terminoloogia osas on AIBA-l plaanis muudatused: nimelt olümpiapoks, WSB ja AIBA sisene profipoks on uued ilmingud selles vallas.

Tegevuse lähtealused ja roll ühiskonnas

Eesti Poksiliit on üks vanematest Eesti spordi alaliitudest, mis taasasutati 1989. aastal, 1920. a asutatud Eesti Spordi Liidu poksiosakonna õigusjärglasena. Tänapäeval on Eesti Poksiliit Rahvusvahelise Poksi Assotsiatsiooni (AIBA), Euroopa Poksi Konföderatsiooni (EUBC) ja Eesti Olümpiakomitee ( EOK ) liige. Rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide ja Eesti Olümpiakomitee liikmena koondab Eesti Poksiliit kolmkümmend olümpiapoksi propageerivat ja arendavat spordi- ning poksiklubi üle Eesti.

Eesti Poksiliidu raames tegutsevad Arbitraažikohus (Distsiplinaarkomisjon), Treenerite Kutsekvalifikatsiooni ja Metoodika Komisjon, Poksikohtunike Komisjon,  Poksiveteranide Ühendus.

Missioon

Eesti Poksiliidu missioon on olümpiaväärtuste edendamine ja propageerimine olümpiastiili poksi arendamise kaudu. Missiooni täitmisel peab Eesti Poksiliidu juhtkond eriti tähtsaks poksispordi arendamist, noorte sportlaste olümpiaharidust, treenerite ja kohtunike pidevat enesetäiendamist, Eesti rahvuskoondisele treening- ja võistlustingimuste tagamist ning üleriigiliste ja rahvusvaheliste olümpiastiili poksivõistluste, s.h. üldharivate noorteürituste kõrgel tasemel läbiviimist.

Visioon

Eesti Poksiliit on Eesti poksielu korraldaja ja arendaja ning olümpismi väärtuste kandja,  mis on avatud loomingulistele ideedele ning uutele olümpialiikumise ja spordi projektidele. Kaasaegne rahvusvaheline treening- ja võistluskeskkond ning võistluste, aga ka täiendkoolituse seminaride läbiviimise kõrge tase võimaldavad Eesti Poksiliidul aktiivselt osaleda rahvusvahelises olümpialiikumises harrastus-, võistlus- ja tippspordi tasemel.

Strateegilised eesmärgid aastani 2020

 1. Kindlustada Eestis kvaliteetselt läbiviidavate üleriigiliste ja rahvusvaheliste olümpiapoksi võistluspaikade geograafia laienemine ning korraldada Balti riikide olümpiapoksi Meistrivõistluste läbiviimist.
 2. Kindlustada Eesti olümpiapoksi rahvuskoondis kõrgel tasemel ja sportlikult aktiivse järelkasvuga, suurendada Eesti tipppoksijate rahvusvahelist läbilöögivõimet. Tagada vähemalt ühe Eesti poksija – Ainar Karlson, Kaspar Vaha – 2012.a Londoni Olümpiamängudele pääsemine normide täitmise kaudu kvalifikatsiooniturniiril Istanbulis 13.-22. aprill 2012.
 3. Luua maksimaalselt sobivad tingimused ja keskkond andekate noorte arenguks ning Eesti rahvuskoondisesse pääsemiseks, samas tagades neile võistlus- ja treeningprotsessi kõrge kvaliteet.
 4. Tõsta võistluspoksi kui spordiala populaarsust ja arusaadavust laiema ringi spordihuvilistele, tagades kvalifitseeritud treenerid treeningute läbiviijatena  ja võimaldades õppematerjalide kättesaadavuse üle Eesti.
 5. Tõsta Eestis olümpiapoksi propageerivate ja arendavate spordi- ja poksiklubide personali kvaliteeti. Tõsta olümpiapoksi kui spordiala ja sellesse kaasatud sportlaste, treenerite, kohtunike ja juhtide kui spordiinimeste tuntust ja mainet.
 6. Luua Eesti Poksiliidu eestvõttel hiljemalt 2012.aastaks Eesti Olümpiapoksi Regionaalsed Keskused Tallinnasse, Tartusse ja Narva, et tagada liikmesklubidele ühistreeningute ja võistluste läbiviimiseks soodsad tingimused.
 7. Naiste poksi propageerimiseks korraldada demonstratsioon esinemisi koolides ja avalikes kohtades.

Tegevused arengukava realiseerimiseks:

A.     Olümpiapoksi võistluste läbiviimine Eestis

 1. Jätkata Eesti tiitlivõistluste – Eesti täiskasvanute Meistrivõistluste ( U35, 19-34 aastased), A-juunioridele ( U19, 17-18 aastased), B-noortele( U17, 15-16 aastased), C-koolinoortele ( U15, 13-14 aastased) läbiviimist. Samuti pidada noorsoo klassi U-23  Eesti Meistrivõistlusi, mille tulemusi Eesti Kultuuriministeerium aktsepteerib noorte toetuse määramisel.
 2. Jätkata EMV läbiviimise õiguste delegeerimist EPL-ile soodsatel tingimustel lepingulistel alustel Eesti Poksiliidu liikmesklubidele.
 3. Tagada Eesti  Meistrivõistluste kvaliteetne läbiviimine, kehtestades alates 2012.a. järgmised meetmed:
 • 1)  kõikide osavõtjate kohustuslik eelregistreerimine koos stardimaksu tasumisega panga ülekandega EPL arvelduskontole hiljemalt 7 päeva enne EMV. Kohapeal tasumisel on stardimaks kahekordne.
 • 2)  kõikide osavõtjate poolt kohustuslik mandaatkomisjoni läbimine võistlustel;
 • 3)  võistlustele vähemalt 1 rahvusliku tasemega poksikohtunike lähetamine klubi arvel;
 • 4)  lubada Eesti MV-le poksijad, kes omavad antud vanusegrupis nõutavat spordijärku.
 1. Jätkata koostööd kohalike omavalitsustega ja regionaalsete spordiliitudega Eesti tiitlivõistluste läbiviimisel, tiitlivõistlustel kultuuriliste ja meelelahutuslike programmide tagamisel ning kohalike omavalitsuste paberkandjal väljaannete ja elektrooniliste infoportaalide kaudu internetis Eestis läbiviidavate olümpiapoksi võistluste kohta teabe edastamisel.
 2. Jätkata läbirääkimisi Läti ja Leedu Poksiliitudega Balti riikide Poksi Meistrivõistluste  läbiviimise traditsiooni , eesmärgiga viia läbi 2012.a.järjekordsed Balti riikide Meistrivõistlused. Samuti käivitada läbirääkimised ja otsida prtnereid iga-aastaste maavõistluste korraldamiseks  ajavahemikul 2012-2020.
 3. Soodustada vähemalt ühe liikmesklubi  poolt korraldatava rahvusvahelise turniiri EUBC võistluskalendritesse lülitamist .
 4. Tagada Eesti Poksiliidu võistluskalendrisse lülitatud klubides korraldatavate poksi-turniiride kvaliteedi ja AIBA võistlusmäärustiku järgimist. Kehtestada alates 2012. aastast eespool nimetatud turniiride lülitamiseks Eesti Poksiliidu võistluskalendrisse järgmised   nõuded:
 • a)  EPL juhatuse poolt kehtestatud tähtajaks (1.10.) vormikohaste taotluste esitamine;
 • b)  Eesti Poksikohtunike Komisjoniga võistluste žürii koosseisu kooskõlastamine;
 • c)  Eesti Poksiliidu tehnilise delegaadi lähetamisega seotud kulude tasumine turniiri korraldaja poolt ning muud juhatuse poolt kinnitatud nõuded.
 1. Esitada EUBC-le taotlus ettepanekuga  läbi viia üks Euroopa tiitlivõistlusi  Eestis. Kooskõlastada selleks luba Eesti Kultuuriministeeriumiga, Eesti Olümpiakomiteega ja teiste asjaosaliste isikutega.

B.  Eesti rahvuskoondis olümpiapoksis

1.Kinnitada Eesti rahvuskoondise koosseisu  arvamise ja rahvusvahelistele tiitlivõistlustele ning turniiridele lubamise tingimused ja kord, nii kodu- kui ka välismaal võisteldes

2. Tagada koondisse arvatud poksijate poolt treening- ja võistlusprotsessi täitmine, sõlmides kolmepoolse lepingu Eesti Poksiliidu, koondislase koduklubi ja koondislase vahel, mis reguleerib poolte õigused, kohustused ja sanktsioonid kohustuste mittetäitmise korral;

3. Kindlustada Eesti Poksiliidus töölepingu alusel olümpiakoondise vanemtreeneri ametikoha loomine hiljemalt  2012.aastal.

4. Eesti rahvuskoondise treening- ja võistlusplaanide kinnitamine ühe võistlusaasta lõikes EPL juhatuse poolt  vanemtreeneri kirjaliku projekti alusel.

5. Kindlustada juhatuse poolt kinnitatud koondise treening- ja võistlusplaanide finantseerimine sponsortoetuste kaudu.

6.  Kindlustada Eesti poksikoondisele treeningbaas ja poksivarustus treeningplaanidega ette nähtud  treeninglaagrite läbiviimiseks.

7. Tagada Eesti rahvuskoondise liikmetele esindusvorm (võistlussärk, võistluspüksid, esindusdress, T-särk) Eesti tunnusmärkidega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja maavõistlustel esinemiseks.

8. Tagada Eesti rahvuskoondise liikmetele optimaalsed tingimused treeninguteks ja võistlusteks  alates 2012.a.:

8.1. Kandideerida riigieelarvelistele õppekohtadele Audentese erakoolis Eesti Olümpiakomitee  Noorte koolitusprojekti raames;

8.2. Läbida Kaitseväe teenistus Eesti Kaitseväe Spordiroodus soodustingimustel koostöös Eesti Olümpiakomiteega ja Kaitseväe Ressursside Ametiga.

9. Tagada Eesti rahvuskoondise liikmetele spordikarjääri jätkamiseks võimalus töötada treenerina  ja osaleda tasuta Eesti Poksiliidu poolt korraldavatel treenerite koolitustel ning seminaridel.

C. Olümpiapoksi kui võistlusspordi arendamine

1.     

   Eesti Poksiliidu bürool tagada AIBA võistlusmääruste uute redaktsioonide levitamine liikmesklubidele ning elektroonilisel kujul Eesti Poksiliidu veebileheküljel avaldamine.

2.     

   Tagada laiema ringi spordihuvilistele AIBA võistlusmäärusi kajastavate illustreeritud ja kommentaaridega väljaande, mis sisaldab ülevaadet olümpiapoksi kui spordiala filosoofia, ajaloo, õpetamise metoodika kohta kirjastamine ja levitamine raamatupoodides üle Eesti.

3

   . Jätkata osavõttu Eestis läbiviidavatest promoüritustest ja demonstratsioonesinemistest.

4.

   Jätkata olümpiapoksi tutvustavate materjalide demonstreerimist ( ajaloo stendid, pildid,

 

  filmid jne.) Eesti Meistrivõistlustel ja teistel suurematel poksivõistlustel.

D. Inimressursid ja infrastruktuur

 1. Jätkata koostööd Eesti Olümpiakomiteega ja Eesti Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutusega kutsekvalifikatsiooni protsessi edendamisel, s.h. tagada Eesti Poksiliidu osalemine Eesti Olümpiakomitee  projektides, mis aitavad kaasa poksitreenerite ja fitnesspoksitreenerite kutsekvalifikatsiooni tõstmisele;
 2. Eesti Poksiliidu kutsekomisjonil tagada hiljemalt 01.01.2012 poksitreenerite raamõppekavade, koolitusprogrammide ja vajalike õppevahendite väljatöötamine ja kinnitamine.
 3. Eesti Poksiliidu kutsekomisjonil kindlustada Eesti Poksiliidu büroo raamatukogu poksialaste materjalidega sporti ja poksi käsitlevate meetodiliste väljaannetega laenutamiseks kõikidele Eesti Poksiliidu liikmesklubidele. Samuti tagada õppematerjalide kättesaadavus Eesti Poksiliidu veebilehel.
 4. Eesti Poksiliidu bürool koostöös klubidega, kohalike omavalitsustega ja regionaalsete spordiliitudega töötada välja hiljemalt 01.01.2012. a esialgne projekt Euroopa struktuurfondidest finantseerimise taotlemiseks liikmesklubide infrastruktuuri võistluspoksiga tegelemise parandamiseks.
 5. Eesti Poksiliidu kutsekomisjonil koostöös Läti, Leedu, Soome ja Vene poksiliitudega töötada välja hiljemalt 01.01.2012 esialgne projekt Euroopa struktuurfondidest finantseerimise taotlemiseks liikmesklubide inimressursi kvaliteedi parandamiseks.

E. Spordiala tuntus ja maine

1. Rakendada suuremal määral Eesti Poksiveteranide Ühenduse potentsiaali Eesti poksile oluliste promoprojektide ja ürituste läbiviijana.   Eesti Poksiliidu tehnilisel toel valmistada ette projektid Eesti fondidest finantsvahendite taotlemiseks Eesti tuntuimate poksiveteranide mälestusele pühendatud ürituste läbiviimiseks, sh näitused, mälestusõhtud, kontserdid, vastavasisuliste väljaannete kirjastamine. Eesti Poksiliidu bürool tagada elulugusid kajastavate lugude ilmumine meediaväljaannetes.
2.  Eesti Poksiliidul esitada Eesti Kultuuriministeeriumile taotlusi riiklikele preemiatele elutöö eest.
3. Jätkata Eesti Poksiliidu iga-aastaseid presidendi vastuvõtte võistlushooaja lõpetamisel, kutsudes aastalõpu jõulupeole üritusele kõik Eesti mainekamad poksispordi veteranid;
4. Toetada Eesti Poksiveteranide Ühenduse liikmetele  poksivõistlustele vaba sissepääsu;
5.  Autasustada Eesti poksile positiivse  tuntuse ja maine toonud kauaaegseid  aktiviste ning  toetajaid Eesti Poksiliidu auliikme nimetusega koos kuldse rinnamärgiga alates 2011.a.
6.  Autasustada treenereid statuudi kohaselt Eesti Poksiliidu teenelise treeneri nimetusega.
7.  Omistada  silmapaistvaid sportlikke tulemusi näidanud poksijatele vastavad spordijärgud
8.   Kehtestada ühtne riigisisene poksijate  järgu klassifikatsioon: III, II, I järk ja MSK ning MS
9. Tellida EPL Juhatuse kinnitatud kavandi järgi Tavasti firmalt  järgumärgid I, MSK ja MS järk.

F. Olümpiapoksi Keskus Tallinnas

 1. Käivitada hiljemalt 01.01. 2012.a.  Olümpiapoksi Keskuse loomise projekt. Keskus on mõeldud üleriigiliste ja rahvusvaheliste poksivõistluste läbiviimiseks, rahvuskoondise treeninglaagriteks, liikmesklubidele treeningvõimaluste tagamiseks, poksiinimeste sotsiaalse elu (seminarid, aastapäevad, näitused, promoüritused, konverentsid, veteranide kokkutulekud) organiseerimise tingimuste loomiseks. Selleks tuleb uurida ehitamise või ka teiste spordiorganisatsioonide baasil renoveerimise võimalusi ja läbirääkida teiste võistlusalade alaliitudega ning Eesti regionaalsete spordiliitudega koostöö võimalustest antud valdkonnas.
 2. Eesti Poksiliidu bürool valmistada ette hiljemalt 01.06.2012 vastava taotluse projekt EL struktuurfondidesse (projekteerimine, ehitus või renoveerimine). Samuti viia läbi eelnevad läbirääkimised Eesti Olümpiakomiteega, EV Kultuuriministeeriumiga ja maakondade valitsusorganitega.
 3. Ette valmistada projekti tutvustavad materjalid võimalikele sponsoritele erasektorist. Jagada olemasolevatele sponsoritele informatsiooni Eesti Poksiliidu arengutest ja perspektiividest.

Struktuur ja juhtimine.

Eesti Poksiliitu juhib president, kes vastutab alaliidu seisundi ja arengu eest. Eesti Poksiliidu juhatus kinnitab Eesti Poksiliidu peasekretäri, Eesti Poksiliidu peatreeneri, Treenerite Komisjoni, Eesti Poksitreenerite Kutsekomisjoni poolt ette valmistatud Eesti rahvuskoondise treening- ja võistlustegevuse, Eestis läbiviidavate üleriigiliste ja rahvusvaheliste võistluste läbiviimise, Eestis tegutsevate poksitreenerite täiendkoolituse ja kutsekvalifikatsiooni tegevuse, tervisepoksi treeningprogrammide väljatöötamise ja rakendamise kavandamisega seotud küsimused ning Eestis olümpiapoksi reguleerivad raamdokumendid (Eesti- ja rahvusvahelistele tiitlivõistlustele lubamise tingimused, Eesti rahvuskoondisse arvestamise tingimused, liikmesklubidele võistluspunktide arvestamise tingimused jms).

Eesti Poksiliidu strateegiline juhtimine (tegevuse üldised eesmärgid ja suunad, arengukavad, investeerimiskavad, eelarved jms) toimub käesoleva arengukava ning selle põhjal väljatöötatud rakenduskavade ning vastutavate Eesti Poksiliidu võimuorganite otsuste ja esildiste alusel.

Koostöö Eesti teiste juhtivate spordi institutsioonidega.

Oma tegevuses Eesti Poksiliit juhindub Eesti spordi reguleerivast seadusandlusest ning Eesti spordi juhtivate institutsioonide, Eesti Olümpiakomitee ja EV Kultuuriministeerium korraldustest ja soovitustest. Eesti Poksiliit teeb koostööd nimetatud institutsioonidega Eestis olümpiapoksi järjepidevaks arendamiseks ning harrastus-, võistlus- ja tippspordi tasemel tegevustele finantseerimise tagamiseks.

Olulisemad koostööpartnerid ja koostöövaldkonnad:

 1. Eesti Antidopingukeskus (poksijate- ja treenerite dopinguvastane koolitus, Eesti rahvuskoondise võistlusväliste dopinguvastaste testide läbiviimine, Eestis läbiviidavate rahvusvahelistel tiitlivõistlustel dopingutestide läbiviimise tagamine WADA standartide kohaselt);
 2. Eesti riiklikud ülikoolid ja uurimiskeskused (olümpiapoksi arendamiseks teadustöö läbiviimine; treenerite täiendkoolitusprogrammide väljatöötamine, treenerite tasemekoolitus);
 3. Audentese erakool (Eesti rahvuskoondise gümnaasiumiealistele  liikmetele kvaliteetse hariduse tagamine, koondise liikmetele treening- ja võistlusprogrammides osalemiseks soodsate tingimuste loomine);
 4. Eesti Olümpiaakadeemia (harrastus-, võistlus- ja tippsportlastele olümpiaalase hariduse tagamine, treeneritele ja kohtunikele olümpiaalase täiendkoolituse tagamine);
 5. Eesti Kutsekvalifikatsiooni Keskus (poksitreenerite kutsekvalifikatsiooni protsessis osalemine);
 6. Eesti Kaitseressursside Amet (sõjaväkke kutsutud Eesti rahvuskoondise liikmetele koondise treening- ja võistlusprogrammides osalemiseks soodsate tingimuste loomine, Eesti Kaitseväes karjääriteenistuses huvitatud Eesti rahvuskoondise liikmetele karjääriteenistuse võimaluste tagamine);
 7. Eesti Spordimuuseum sünniaastapäevade, näituste ja muude loomeprojektide kavandamine ja realiseerimine);
 8. Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu (Eesti olümpiapoksi projektide toetamine);
 9. Kohalikud omavalitsused, regionaalsed spordiliidud (Eesti tiitlivõistluste, maavõistluste ja turniiride läbiviimine, Eesti Poksiliidu liikmesklubidele soodsate tegutsemistingimuste tagamine)

Rahvusvaheline koostöö

Eesti Poksiliidu olulisemad koostööpartnerid rahvusvahelisel tasandil on Rahvusvaheline Poksi liit (AIBA), AIBA Euroopa Poksi Konföderatsioon  (EUBC) ning teiste riikide poksiliidud (Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina, Soome, Rootsi, Norra Inglismaa, Šotimaa, Iirimaa).

Jätkub aktiivne osavõtt AIBA ja EUBC poolt korraldatavatest rahvusvahelistest tiitlivõistlustest (Maailma MV, Euroopa MV, Olümpiamängude poksiturniirid) ning teistest rahvusvahelistest olümpiapoksi turniiridest Eesti rahvuskoondise aktiivsel osavõtul.

Eesti Poksiliit koostöös naaberriikide poksiliitudega käivitab treenerite ja poksikohtunike täiendõppe rahvusvahelised projektid.

Vara ja vahendid

Eesti poksi rahvuskoondise treening- ja võistlusprotsessi ratsionaliseerimiseks ja kaasajastamiseks, Eesti tiitlivõistluste, maavõistluste, turniiride, lahtiste ringide, seminaride läbiviimiseks, kaasaaegse infrastruktuuri loomiseks ning Eesti Poksiliidu juures tegutsevate võimuorganite (juhatus, arbitraažkohus, büroo) ja ühiskondlike struktuuride ( Treenerite Komisjon, Eesti Poksikohtunike Komisjon, Kutsekomisjon ) tegevusele tingimuste loomiseks rajatakse Tallinnasse ühtne Olümpiapoksi Keskus. Eesti Poksiliidu perspektiivne ruumivajadus, lähtudes Keskuse kasutamise eesmärkidest on 1000 m2. Keskuse rajamisse võivad olla kaasatud ka teised alaliidud (kik-boxing, muay thai poks, vehklemine, maadlus.
Selline tegevus eeldaks juba kahevõitluse alade koondumist ühise mütsi alla ja ühist juhtimist.
Eesti Poksiliidu plaanides on ka Olümpiapoksi Kõrgema Spordikooli loomise idee, mille elluviimisega oleme juba alustanud ja lõpuni tuleb viia 2012. a sügiseks.

Finantseerimine

Eesmärgiks seatakse, et jooksev igaaastane erinevate tuluallikate osakaal 2012 – 2020 jaguneks  järgmiselt:

 • Riigieelarve – 30%
 • Erasektori sponsorlusraha – 50%
 • Sihtfinantseerimise ja arendusprojektid – 15 %
 • Liikmemaksud – 1 %
 • Kutsekvalifikatsiooni omistamisega seotud tasud, täiendkoolituse õppemaksud – 1 %
 • Ettevõtlustulu – 3 %
Tegevused Riik ja KOV Erasektor EL ja Eesti fondid Sihtotstarbelised maksed ja liikmemaksud Ettevõtlustulu AIBA, EUBC ja teiste riikide poksiliidud
Olümpiapoksi võistluste läbiviimine Eestis  + + + + +
Eesti rahvuskoondis olümpiapoksis + + +
Tõeline Olümpiapoks + +
Olümpiapoksi kui võistlusspordi arendamine + +
Inimressursid ja infrastruktuur + + + + +
Spordiala tuntus ja maine +
Olümpiapoksi Keskus Tallinnas + + + +

Vahendite laekumine tagatakse:

 • Noortespordi arendamise ja riiklike spordiprogrammides osalemise kaudu
 • Võistlus- ja tippspordi programmides osalemise kaudu
 • Sponsorluslepingute arvu ja mahtude suurendamise kaudu
 • Täiendkoolituse programmide käivitamise ja täitmise kaudu
 • Liikumisharrastuse ja täiskasvanute täiendõppe rahvusvahelistest projektidest
 • Tasuliste teenuste osutamisest Eesti Poksiliidu käsutuses oleva poksivarustuse baasil (poksiringi ja muu poksivarustuse rent, poksimeenete müük).

 

 

 

Перевод с эстонского языка на русский

Утверждено 

Решением Союза бокса Эстонии

№ 4-2011, 3 декабря 2011 г. Таллинн

 

Программа развития Союза бокса Эстонии на 2012-2020 гг.

 

Введение

Программа развития является стратегическим документом, определяющим роль Союза бокса Эстонии в сфере спорта и культуры Эстонии, миссию, цели и программу действий на 2012-2020 гг. Программа развития  Союза бокса Эстонии исходит из общих принципов и направлений развития  международного олимпийского движения и  спортивной политики Эстонии.

 

Исходные основы деятельности и роль в обществе

Союз бокса Эстонии, являющийся старейшим среди спортивных союзов республики,  был восстановлен в 1989 году, как правопреемник основанного в 1920 году Союза спорта Эстонии. Сегодня Союз бокса Эстонии является членом Международной Ассоциации Бокса (AIBA), Европейской Конфедерации Бокса (EUBC), и Эстонского Олимпийского  комитета (EOK). Являясь членом международных спортивных организаций и Олимпийского комитета Эстонии, Союз бокса Эстонии объединяет 30 спортивных и боксерских клубов Эстонии, пропагандирующих и развивающих олимпийский бокс.

 

Миссия

Миссией Союза бокса Эстонии является распространение и пропаганда олимпийского стиля путем развития бокса. При выполнении миссии, руководство Союза бокса Эстонии считает особенно важным развитие спортивного бокса, олимпийское просвещение спортсменов, постоянное самосовершенствование тренеров и судей, обеспечение условий для тренировок и соревнований национальной сборной Эстонии, а также проведение на высоком уровне общегосударственных и международных соревнований по боксу в олимпийском стиле, в том числе общеобразовательных молодежных мероприятий.

 

Видение

Союз бокса Эстонии является носителем олимпийских ценностей в организации и развитии боксерской жизни  Эстонии, которая открыта для творческих идей и новых проектов олимпийского движения и спорта. Современная международная атмосфера  тренировок и соревнований, а также высокий уровень соревнований и семинаров по совершенствованию дают возможность Спортивному союзу Эстонии активно участвовать в международном олимпийском движении на уровне любительского и профессионального спорта.

 

Стратегические цели до 2020 года

1. Обеспечить расширение географии мест качественного проведения общегосударственных и международных соревнований по боксу в Эстонии и организовать проведение чемпионата по олимпийскому боксу стран Балтии.
2. Обеспечить высокий уровень и активный спортивный рост национальной сборной по олимпийскому боксу, увеличить продвижение ведущих боксеров Эстонии на международной арене. Обеспечить участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, по меньшей мере, одного ведущего эстонского боксера – Айнара Карлсона и Каспара Ваха – путем выполнения норм в квалификационном турнире в Стамбуле 13-22 апреля 2012 года.
3. Создать максимально комфортные условия и атмосферу для развития талантливых юниоров и включения их в национальную сборную команду Эстонии, обеспечив при этом высокое качество процесса тренировок и соревнований.
<4. Поднять популярность и понимание бокса как вида спорта для более широкого круга любителей спорта, обеспечивая проведение тренировок профессиональными тренерами, и доступность учебных материалов по всей Эстонии.
5. Повысить уровень персонала, пропагандирующего олимпийский бокс, развивающего спорт и работающего в боксерских клубах. Поднять известность и достоинство олимпийского бокса как вида спорта, и связанных с ним спортсменов, тренеров, судей и руководителей.
6. Создать по инициативе Союза бокса Эстонии не позднее 2012 года Региональные Центры Олимпийского бокса Эстонии в Таллинне, Тарту и Нарве с целью обеспечения оптимальных условий при проведении клубами совместных тренировок и соревнований.
7. Для пропаганды женского бокса организовать в школах и публичных местах демонстрацию выступлений.

Деятельность по реализации программы развития:

А.. Проведение соревнований по олимпийскому боксу в Эстонии

 

<1. Продолжить соревнования за титул – проведение чемпионата среди взрослых    Эстонии  (U35, возраст 19-34 года),  А-юниоров (U19, возраст 17-18 лет),  В-юниоров (U17, возраст 15-16 лет) и С-школьников (U15, возраст 13-14 лет). Также провести чемпионат Эстонии среди молодежи класса U23, результаты которого Министерство культуры учтет при назначении пособий для молодежи.
2. Продолжить делегирование прав на проведение чемпионата Эстонии (ЧЭ)  на благоприятных условиях на договорной основе клубам – членам Союза бокса Эстонии (СБЭ).
3. Обеспечить качественное проведение ЧЭ, введя с 2012 года следующие меры:

1)      предварительная регистрация всех участников вместе с оплатой стартового взноса переводом на расчетный счет СБЭ не позднее 7 дней до начала ЧЭ. На месте стартовый взнос оплачивается в двойном размере;

2)      для всех участников является обязательным прохождение на соревнованиях мандатной комиссии;

3)      приглашение на соревнования за счет клуба хотя бы одного судьи международной категории;

4)      разрешить участие в ЧЭ боксеров, имеющих требуемый разряд в своей возрастной группе.

4. Продолжить сотрудничество с органами местного самоуправления и региональными спортивными союзами при проведении титульных соревнований Эстонии с обеспечением на них культурных и развлекательных программ и распространением в изданиях местных самоуправлений на бумаге и в интернете информации о проводимых в Эстонии соревнованиях по олимпийскому боксу.
5. Продолжить переговоры с Союзами бокса Латвии и Литвы о традиции проведения чемпионата Балтии по боксу с целью проведения  в 2012 году чемпионата балтийских государств. Также начать переговоры и поиск партнеров для организации ежегодных матчевых встреч на период 2012-2020 гг.
6. Способствовать включению в календарь соревнований EUBC хотя бы одного организуемого клубом международного соревнования.
7. Обеспечить качество  клубных боксерских турниров, включенных в календарь соревнований СБЭ, и соответствие их требованиям соревнований AIBA. Установить, начиная с 2012 года, для включения в календарь СБЭ вышеназванных турниров  следующие требования:

а)  представление соответствующих форме заявок к сроку, установленному правлением СБЭ (1.10);

b)  согласование состава жюри соревнований с Комиссией судей по боксу Эстонии;

с)  оплата устроителем турнира расходов, связанных с командировкой технического делегата СБЭ и прочие, утвержденные правлением требования.

8. Представить  EUBC ходатайство с предложением провести один из   Европейских чемпионатов в Эстонии. Согласовать разрешение на это с Министерством Культуры, с Олимпийским комитетом Эстонии и другими причастными ведомствами.

В. Национальная сборная Эстонии в олимпийском боксе

1. Утвердить условия разрешения и порядок  включения в национальную сборную Эстонии, международные чемпионаты и турниры для внутренних и международных соревнований.
2. Обеспечить выполнение тренировок и соревновательного процесса боксерами, включенными в сборную, заключив трехсторонний договор СБЭ с членом сборной и его клубом, который регулирует права сторон, обязанности и санкции в случае невыполнения обязательств;
3. Обеспечить создание в СБЭ должности старшего тренера олимпийской сборной на договорной основе не позднее 2012 года.
4. Утверждение правлением СБЭ плана тренировок и соревнований национальной сборной Эстонии в разрезе одного года на основании письменного проекта старшего тренера.
5. Обеспечить со стороны правления финансирование утвержденных планов тренировок и соревнований национальной сборной через спонсорскую поддержку.
6. Обеспечить для национальной сборной Эстонии по боксу тренировочную базу и боксерское снаряжение для проведения тренировочных лагерей, предусмотренных планом тренировок.
7. Обеспечить членов национальной сборной Эстонии представительской формой (майка и трусы для соревнований, представительские спортивные костюмы и футболка) с отличительными знаками Эстонии для выступления в международных соревнованиях и матчевых встречах.
8. Обеспечить членам национальной сборной Эстонии оптимальные условия для тренировок и соревнований, начиная с 2012 года:

8.1. Возможность поступления на бюджетные места для обучения в спецшколе «Аудентес» в рамках проекта  Олимпийского комитета Эстонии по обучению молодежи;

8.2. Проходить службу в Спортивной роте Сил обороны Эстонии на облегченных условиях в сотрудничестве с Олимпийским комитетом Эстонии и Департаментом ресурсов Сил обороны.

9. Обеспечить членам национальной сборной Эстонии продолжение спортивной карьеры, возможность работать тренером и бесплатное участие в организуемых СБЭ курсах и семинарах.

С.  Развитие олимпийского боkса как спортивного единоборства

1. Бюро СБЭ обеспечить распространение новой редакции постановления AIBA  о соревнованиях   среди клубов, а также публикацию в электронном виде на веб-странице  СБЭ.
2. Обеспечить более широкий круг любителей спорта изданиями, иллюстрирующими и комментирующими постановления AIBA о соревнованиях, содержащими обзор олимпийского бокса  как философии вида спорта, историю, методику обучения, издание и распространение их в книжных магазинах по всей Эстонии.
3. Продолжить участие в проводимых в Эстонии промоутерских мероприятиях и демонстрационных выступлениях.
4. Продолжать демонстрирование материалов, знакомящих с олимпийским боксом (стенды по истории, иллюстрации, фильмы и т.д.) на чемпионатах Эстонии и других крупных соревнованиях по боксу.

D.  Человеческие ресурсы и инфраструктура.

1. Продолжить сотрудничество  с Олимпийским комитетом Эстонии и Целевым учреждением профессиональной квалификации Эстонии по развитию  процесса профессиональной квалификации, в том числе обеспечить участие СБЭ в проектах Олимпийского комитета Эстонии, что способствует повышению квалификации тренеров по боксу и тренеров по фитнесу.
2. Профессиональной комиссии СБЭ обеспечить не позднее 01.01.2012 г. разработку и утверждение рамочных учебных программ, программ курсов и необходимых учебных пособий для тренеров по боксу.
3. Профессиональной комиссии СБЭ обеспечить библиотеку бюро СБЭ материалами по боксу, методическими изданиями, касающимися бокса и спорта, для выдачи всем клубам – членам Союза бокса Эстонии. Также обеспечить доступность учебных материалов на веб-странице Союза бокса Эстонии.
4. Бюро СБЭ в сотрудничестве с клубами, местными самоуправлениями и региональными спортивными союзами разработать не позднее 01.01.2012 г. первоначальный проект для получения финансирования из структурных фондов ЕС с целью исправления инфраструктуры клубов, занимающихся соревнованиями по боксу.
5. Профессиональной комиссии Союза бокса Эстонии в сотрудничестве с союзами бокса Латвии, Литвы, Финляндии и России разработать не позднее 01.01.2012 г. первоначальный проект для получения из структурных фондов ЕС финансирования для улучшения качества человеческих ресурсов клубов.

Е.  Популярность и достоинства вида спорта

1. Максимально использовать потенциал Объединения ветеранов бокса Эстонии с целью проведения важнейших для эстонского бокса промоутерских проектов и мероприятий. При технической поддержке Союза бокса Эстонии подготовить проекты получения финансовых средств из фондов Эстонии для проведения мероприятий, посвященных памяти знаменитых ветеранов бокса, в том числе выставок, вечеров памяти, концертов, соответствующих изданий. Бюро СБЭ обеспечить появление биографических материалов в медийных источниках;
2. Союзу бокса Эстонии представить в министерство культуры Эстонии ходатайства о государственной премии за заслуги в деле всей жизни;
3. Продолжить ежегодные приемы президента Союза бокса Эстонии по окончании сезона соревнований, с приглашением на рождественские праздники в конце года всех известных эстонских ветеранов бокса;
4. Поддержать свободный вход на соревнования по боксу для членов Объединения ветеранов бокса.
5. Награждать званием «почетный член» Союза бокса Эстонии многолетних активистов, популяризирующих  бокс в Эстонии, с вручением золотого нагрудного знака, начиная с 2011 года.
6. Награждать тренеров в соответствии со статусом званием «заслуженный тренер» Союза бокса Эстонии.
7. Присваивать боксерам, показавшим выдающиеся результаты, соответствующие спортивные разряды.
8. Установить единую внутригосударственную классификацию боксерских разрядов: III, II, I, КМС и МС спортивный разряд.
9. Заказать по утвержденному правлением СБЭ образцу у фирмы Tavasti знаки разрядов I, КМС и МС.

F. Центр олимпийского бокса в Таллинне

1. Начать не позднее 01.01.2012 года создание проекта Центра олимпийского бокса. Центр задуман для проведения общегосударственных или международных соревнований по боксу, для  тренировок национальной сборной, обеспечения возможности тренировок клубам.  Для создания условий по организации социальных условий работников в сфере бокса (семинары, годовщины, выставки, промоутерские мероприятия, конференции, встречи ветеранов).  Для этого необходимо изучить возможности строительства или реновации  базы других спортивных организаций,  вести переговоры с другими союзами спортивных единоборств, а также с региональными спортивными союзами Эстонии о возможности сотрудничества в данной области.
2.Бюро Союза бокса Эстонии подготовить не позднее 01.06.2012 года проект соответствующего ходатайства в структурные фонды ЕС (проектирование, строительство или реновация). Также провести предварительные переговоры  с  Олимпийским комитетом Эстонии, министерством культуры ЭР и с уездными органами управления.
3.Предварительно подготовить материалы для ознакомления с проектом для возможных спонсоров из частного сектора. Распространить информацию о развитии и перспективах Союза бокса Эстонии имеющимся спонсорам.

Структура и управление.

Союзом бокса Эстонии руководит президент, отвечающий за состояние и развитие союза. Правление Союза бокса Эстонии утверждает: генерального секретаря Союза бокса Эстонии, главного тренера Союза бокса Эстонии, Тренерскую комиссию, подготовленных Профессиональной комиссией тренеров по боксу Эстонии, планы тренировок и соревнований национальной сборной Эстонии, проведение в Эстонии общегосударственных и международных соревнований, деятельность действующих в Эстонии тренеров по  дополнительному  обучению  и профессиональной квалификации, вопросы, связанные с планированием разработки и внедрения тренировочных программ оздоровительного бокса, а также документы, регулирующие олимпийский бокс в Эстонии (условия разрешения проведения эстонских и международных чемпионатов, условия зачета выигрышных очков клубам и т.д.).

Стратегическое руководство Союза бокса Эстонии (общие цели и направления деятельности, программы развития, программы инвестирования, бюджеты и т.п.) происходит на основе настоящей программы развития и разработанных на ее базе программ внедрения, а также решений и представлений, разработанных ответственными органами Союза бокса Эстонии.

Сотрудничество с другими  руководящими спортивными институтами Эстонии

В своей деятельности Союз бокса Эстонии руководствуется законодательством, регулирующим спорт в Эстонии, а также распоряжениями и рекомендациями руководящих институтов спорта в Эстонии, Олимпийского комитета Эстонии и министерства культуры ЭР. Союз бокса Эстонии сотрудничает с названными институтами Эстонии для последовательного развития олимпийского бокса  и обеспечения деятельности по финансированию на уровне любительского, соревновательного спорта и спорта на высшем уровне.

Международное сотрудничество

Наиболее значительными партнерами Союза бокса Эстонии по сотрудничеству на международном уровне являются Международный Союз бокса (AIBA), входящая в AIBA Европейская Конфедерация бокса (EUBC), а также союзы бокса других государств (Латвия, Литва, Россия, Украина, Финляндия, Швеция, Норвегия, Англия, Шотландия, Ирландия).

Продолжается активное участие в организуемых AIBA и EUBC международных  титульных соревнованиях (мужские ЧМ, ЧЕ, боксерские турниры Олимпийских игр). Другие международные турниры по олимпийскому боксу при активном участии национальной сборной Эстонии.

Союз бокса Эстонии в сотрудничестве с союзами бокса соседних государств запускает международные проекты по  совершенствованию навыков судей для бокса.

Имущество и средства

Для рационального  и современного тренировочного и соревновательного процесса национальной сборной Эстонии по боксу, проведения титульных соревнований, турниров, открытых рингов и семинаров, создания современной инфраструктуры, а также создания условий для деятельности действующих при Союзе бокса Эстонии органов руководства (правление, арбитражный суд, бюро) и общественных структур (Тренерская комиссия, Комиссия Судей по боксу Эстонии,  Профессиональная комиссия) в Таллинне создается единый Центр олимпийского бокса.  Перспективная потребность Союза бокса Эстонии в помещениях, исходя из целей использования Центра, равна 1000 м². В создание Центра могут быть вовлечены и другие союзы (кик-бокс, тайский бокс, фехтование, борьба). Такая деятельность уже предполагает объединение под одной крышей видов двоеборья и общее руководство. В планах Союза бокса Эстонии также  создание  Высшей спортивной школы олимпийского бокса, к проведению в жизнь которых мы уже приступили и планируем закончить к осени 2012 года.

 

Финансирование

В связи с целями установлено, что текущий ежегодный удельный вес источников дохода в 2012-2020 годах разделяется следующим образом:

 • Государственный бюджет – 30%;
 • Спонсорские средства частного сектора – 50%;
 • Целевое финансирование и проекты развития – 15%;
 • Членские взносы – 1%;
 • Выплаты, связанные с приобретением профессиональной квалификации, дополнительные выплаты за курсы – 1%;
 • Доход от предпринимательства – 3%.

 

Поступление средств обеспечивается:

 • Через развитие молодежного спорта и участие в государственных спортивных программах;
 • Через участие в программах соревновательного спорта и спорта высокого уровня;
 • Через увеличение количества и объема спонсорских договоров;
 • Через запуски и выполнение программ по совершенствованию;
 • Повышение квалификации любителей движения и взрослых в международных проектах;
 • От оказания услуг на базе боксерского снаряжения, находящегося в распоряжении Союза бокса Эстонии (аренда боксерских рингов и другого боксерского снаряжения, продажа боксерских сувениров).

 

Kommenteerimine on suletud.